วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูล คือ การแสดงข้อเท็จจริงด้วยตัวเลข ภาษา สัญลักษณ์ ที่ยังไม่มีการนำไปใช้ เช่น ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ประวัติส่วนตัว เหตุการณ์สำคัญ คำสั่ง ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำปริมาณสิ่งของชนิดหนึ่งไปเปรียบเทียบกับสิ่งของอีกชนิดหนึ่ง การนำประวัติส่วนตัวไปพิจารณาเพื่อประกอบอาชีพ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า สารสนเทศ ดังนั้น ข้อมูลสารสนเทศ จึงหมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่นำไปใช้ให้เกิดความสัมพันธ์ เกดความหมายหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
การรวบรวมข้อมูล
โดยส่วนใหญ่ ควรเริ่มจากแหล่งข้อมูลที่หาได้ง่าย รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจะศึกษาจากหลักฐาน รายงาน เอกสาร และส่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งมีหลายวิธี ดังนี้
1. การสัมภาษณ์
2. สื่อสิ่งพิมพ์
3. หน่วยงานของรัฐบาล
4. อินเทอร์เน็ต
การจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ควรมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลค้นหาได้ง่าย สะดวกต่อการนำมาใช้ จึงควรมีวิธีการจัดเก็บข้อมูล โดยอาจจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลง โดยใช้รูปแบบการแสดงกราฟแท่ง กราฟเส้น การเก็บข้อมูลให้เห็นขั้นตอนการทำงาน ใช้รูปแบบการจัดเก็บเป็นแผนงานหรือตารางบันทึกผล